Verkoopvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden regelen de relatie tussen de klant ("u") en de verkoper ("ons"). Door de website van de verkoper te gebruiken of een reservering te maken, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

1. Identiteit van de verkoper

Verkoper: Ovino - Nicolas BONJEAN, Erria 89, 4990 Lierneux (België), BTW BE0651.619.274. IBAN BE62973151574961, BIC ARSPBE22.

2. Reservering

Mondelinge bestellingen, in het bijzonder telefonisch, worden aanvaard onder de verantwoordelijkheid van de klant en de verkoper kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de non-conformiteit van de verkregen bestelling.

Als de wijnen van bepaalde jaargangen uitgeput zijn, biedt de verkoper een alternatief. De koper kan deze procedure aanvaarden of zijn bestelling annuleren.

De verkoper behoudt zich het recht voor om elke bestelling te annuleren die twijfelachtig of simpelweg niet-conform lijkt. De verkoper behoudt zich het recht voor om een bestelling te annuleren bij een koper voor wie een geschil bestaat.

De verkoper behoudt zich ook het recht voor om een bestelling te annuleren:

    • wanneer de voorraad is uitgeput of een artikel niet meer leverbaar is.
    • in het geval van een bevinding van een ongeldig aanbod.
    • in geval van overmacht.

3. Aanbieding en assortiment

Productafbeeldingen worden alleen weergegeven voor illustratieve en decoratieve doeleinden en kunnen items bevatten die niet bij de prijs zijn inbegrepen of die afwijken van het item.

Het aanbod is geldig zolang de voorraad strekt en kan op elk moment door de verkoper worden gewijzigd. Het wordt ook altijd met de grootste zorg samengesteld. De informatie kan echter onvolledig, onjuist of verouderd zijn. Evenzo zijn de uitleg en indicaties die over een product worden gegeven, alleen bedoeld om het begrip te vergemakkelijken. In die zin kunnen ze subjectief zijn en kan de verkoper niet verantwoordelijk worden gehouden voor onjuistheden of verschillende meningen over de aangeboden inhoud. Om misverstanden te voorkomen, verzoeken wij u vriendelijk eerst contact met ons op te nemen. De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele materiële fouten, typefouten of drukfouten.

4. Prijs

De prijzen verwijzen uitsluitend naar het artikel zoals woordelijk omschreven. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Deze prijzen zijn onder voorbehoud van typografische fouten en weergavefouten behalve verkoop en zonder verplichting.

Eventuele extra kosten voor bezorging, reservering of andere verplichte administratiekosten worden apart vermeld.

5. Levering

De leveringsinformatie moet correct en volledig zijn om een correcte levering van de bestelling mogelijk te maken. De gegevens die op dit punt van de verkoper worden ontvangen, binden de koper: in geval van een fout in de leveringsgegevens door de koper, kan de verkoper niet verantwoordelijk worden gehouden voor de onmogelijkheid van levering van de bestelling. In geval van retourzending van de bestelling kan de koper ofwel overgaan tot terugzending van de bestelling door deel te nemen aan de retourkosten, ofwel kan hij zijn bestelling ook annuleren en, in dit geval, de bestelling terugbetaald krijgen na aftrek van de bezorgkosten. .

 

De wijnen worden geleverd per houten kist of per kartonnen kist. Deze wijnen worden geleverd in kisten van één, twee, drie, zes of twaalf flessen. Tenzij anders aangegeven reizen deze wijnen op kosten van de koper. Bestellingen kunnen onderhevig zijn aan meerdere leveringen.

 

Leveringen die op verzoek van de klant worden gedaan op onbewaakte of onbeveiligde plaatsen (tuin, garages, enz.) Evenals aan buren of andere kennissen, geschieden onder de volledige verantwoordelijkheid van de koper.

 

Elke levering naar een ander land dan België in de Europese Unie is beperkt tot een maximaal bestelvolume. Deze beperking is negentig (90) l honderdtwintig (120) flessen vijfenzeventig cl (75 cl) voor mousserende wijnen en zestig liter tachtig (80) flessen vijfenzeventig cl (75 cl).) Voor mousserende wijnen. In het geval dat een bestelling deze kwantitatieve limieten overschrijdt, is de koper genoodzaakt de bestelling te weigeren. Sommige producten hebben een minimum of maximum aantal stuks dat besteld moet worden om geaccepteerd te worden.

 

Levertijden worden louter ter informatie gegeven en in die zin kunnen vertragingen nooit optreden bij beëindiging van de bestelling of compensatie, behalve in de schriftelijke beslissing van de verkoper en schriftelijke validatie door de verkoper.

 

Elke omstandigheid zoals stakingen, natuurrampen, van welke aard dan ook, overstroming, brand, vorst, oorlog, diefstal, oproer, gebrek aan leveringstermijnen observeren door onze leveranciers, schade aan de voorraden en de verpakking als gevolg van deze leveranciers of toevallige omstandigheden toestaan dat de verkoper te beëindigen de overeenkomst en ontslaat deze laatste van elke aansprakelijkheid in geval van vertraging of niet-uitvoering van de bestelling. In dit geval mag geen vergoeding of andere schade en rente worden geëist.

 

De goederen reizen altijd op eigen risico en risico van de ontvanger, zelfs als het transport wordt uitgevoerd door de verkoper en zijn leveranciers. Het is de koper de verantwoordelijkheid om de inhoud van de bestelling te verzekeren door bij ontvangst controleren van het inkomen daarvan, en, indien van toepassing, zijn bedenkingen te formuleren op het bestelformulier verstrekt door de vervoerder onmiddellijk nemen contact met de diensten van de vervoerder en het informeren van de verkoper per aangetekend schrijven binnen eenentwintig (21 dagen) na ontvangst van de bestelling. De ondertekening van de slip vormt de aanvaarding van de goederen en hun staat zonder verdere discussie.

Claims voor onjuiste of gebrekkige levering van de bestelling moeten binnen de acht dagen na facturering van de bestelling per aangetekend schrijven op het hoofdkantoor van de verkoper worden ingediend.

  Bij zichtbare schade (zoals gebroken glas, ontbrekende producten etc.) dient de koper onmiddellijk zijn weigering tot levering kenbaar te maken, anders wordt een dergelijke klacht niet in behandeling genomen. Als zodanig is de koper verplicht om de verkoper binnen zeven dagen na ontvangst van de bestelling per e-mail op de hoogte te stellen.

 In geval van een gebrekkige bestelling erkend en formeel gevalideerd door de verkoper, zal het herstel van de schade strikt beperkt zijn tot de vervanging van de afgekeurde goederen, zo snel mogelijk en in de mate van de beschikbare voorraden.

 

6. Herroepingsrecht

De koper heeft bedenktijd om binnen veertien dagen na ontvangst van de bestelling door of voor de consument zonder opgaaf van redenen af te zien van zijn bestelling.

De klant die dit herroepingsrecht wenst uit te oefenen, kan dit doen door het formulier op de contactpagina van de website in te vullen en expliciet aan te geven dat hij dit recht wil uitoefenen. In het geval dat de wettelijke verplichting om te informeren het herroepingsrecht niet wordt voldaan, wordt de wachttijd eventueel verlengd tot een jaar en veertien dagen, zolang de verkoper niet deze wettelijke verplichting om informatie heeft voldaan.

De consument dient in dit geval en tijdens de bedenktijd voorzichtig te zijn met het product in de verpakking. De consument zal ervoor zorgen dat de goederen blijven zoals ze zijn en zullen worden teruggestuurd naar de originele dozen of kratten in dezelfde staat en dezelfde verpakking in dezelfde verpakking als die van ontvangst van de goederen om een remarketing van deze producten te behouden.

Retourkosten zijn voor rekening van de koper en worden uitgevoerd door de door de verkoper erkende vervoerder. Voor dit soort situaties worden de validatie en de herstelperiode georganiseerd door de verkoper of een andere door hem erkende persoon. Geretourneerde goederen reizen voor risico en risico van de koper.

In het geval van dit herroepingsrecht en in het geval van een door de koper betaald bedrag, zal de verkoper deze laatste binnen dertig dagen na terugname van de goederen terugbetalen. De waarde van de geretourneerde producten, vermeld op de factuur, zal hem worden terugbetaald onder aftrek van de initiële transportkosten van levering aan de koper, al dan niet aan hem gefactureerd.

7. Respect voor het privéleven

Wij verbinden ons ertoe uw contactgegevens uitsluitend te gebruiken om u mededelingen van Ovino te sturen en / of om ervoor te zorgen dat uw contract correct wordt verwerkt. Uw contactgegevens worden bewaard in de klantenlijst van Ovino en worden strikt vertrouwelijk behandeld. U kunt ze op elk moment raadplegen, wijzigen, corrigeren of ons vragen ze niet meer te gebruiken. U kunt zich ook afmelden voor Ovino door uw contactgegevens te gebruiken om u informatie te sturen. U hoeft alleen maar het verzoek in te dienen via het contactformulier.

8. Algemeen

Wijziging van voorwaarden: we behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Indien een voorwaarde zou ontbreken, zou deze worden geacht te zijn beheerst door de praktijken die van kracht zijn in de sector van de verkoop op afstand in België.

9. Bescherming van minderjarigen

Overeenkomstig de geldende wetten in België is de verkoop van alcohol aan minderjarigen onder de achttien jaar verboden. De koper gaat ermee akkoord ouder te zijn dan 18 jaar door zijn bestelling op de site van de verkoper te plaatsen.

10. Toepasselijk recht - bevoegde rechtbank

Het contract wordt beheerst door het Belgische recht, tenzij de partijen schriftelijk anders beslissen.

Alleen de rechtbanken van het arrondissement Lierneux zijn bevoegd in geval van betwisting. De verkoper behoudt zich echter het recht voor om het geschil voor te leggen aan de rechtbank van de woonplaats of het hoofdkantoor van de koper.

Ovino is de auteur en eigenaar van de databases waaruit de site bestaat. Alle informatie, afbeeldingen, foto's, video's, ... en andere gegevens zijn auteursrechtelijk beschermd als een werk van de geest. Gedeeltelijke of volledige reproducties, zelfs vertaald in andere talen, zijn alleen mogelijk met voorafgaande toestemming. Elk ongeoorloofd gebruik van deze gegevens zal worden vervolgd.